Gwarancja Intellinet Network Solutions

OGÓLNE WARUNKI

Ograniczona Gwarancja na Produkt określona poniżej: (1) dotyczy produktów marki Intellinet Network Solutions sprzedawanych przez autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów; oraz (2) jest ograniczona do komponentów zewnętrznych i wewnętrznych, w tym do oprogramowania, które składają się na produkty Intellinet Network Solutions. Termin „Produkt” NIE obejmuje żadnych zewnętrznych aplikacji ani programów pochodzących od innych producentów i dostawców. Ograniczona Gwarancja na Produkt jest ważna tylko po przedstawieniu dowodu zakupu.

WSZELKIE INNE GWARANCJE NIE PODANE WYRAŹNIE W WARUNKACH I OŚWIADCZENIACH (USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH) NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT SĄ WYKLUCZONE. GWARANT NIE UDZIELA ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW, W TYM DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI PRODUKTÓW CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE PRZEZ PRAWO NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZEGO ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ OGRANICZONE DO OKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO ŚRODKI ZARADCZE ZAWARTE W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT SĄ JEDYNYMI I WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI DLA KLIENTA. JEDNAK NIE WPŁYWAJĄ NA PRAWA KLIENTA WOBEC PRZEDSIĘBIORSTWA, OD KTÓREGO KUPIŁ PRODUKT INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ANI GO NIE OGRANICZAJĄ. GWARANT W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH ANI ZA POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE (W TYM UTRACONY ZYSK LUB DANE), KARNE, WYNIKOWE ANI INNE SZKODY NA PODSTAWIE UMOWY. JEDNAK ŻADNEGO Z POSTANOWIEŃ UMOWY NIE NALEŻY INTERPRETOWAĆ JAKO WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANTA WOBEC KLIENTA ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA GWARANCJI ANI (II) W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z OSZUSTWA LUB WPROWADZENIA W BŁĄD PRZEZ GWARANTA. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA: (1) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI; (2) OGRANICZENIE CZASU GWARANCJI DOMNIEMANEJ LUB (3) WYKLUCZENIE; LUB (3) OGRANICZENIE PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD PRODUKTÓW KONSUMENCKICH. W TAKICH KRAJACH NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT DAJE KLIENTOWI OKREŚLONE PRAWA. KLIENT MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. KLIENTOM ZALECA SIĘ SPRAWDZENIE OBOWIĄZUJĄCEGO W ICH KRAJACH PRAWA W CELU PEŁNEGO USTALENIA SWOICH PRAW.

 

ZAKRES GEOGRAFICZNY OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Ograniczona gwarancja na produkt będzie honorowana w każdym kraju, w którym Gwarant lub jego autoryzowani usługodawcy oferują usługi gwarancyjne na warunkach określonych w niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt. Jednak dostępność usług gwarancyjnych i czasy reakcji mogą się różnić w zależności od kraju.

OGRANICZENIE GWARANCJI NA PRODUKT

Produkty wyszczególnione poniżej przy normalnym użytkowaniu będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w okresach Ograniczonej Gwarancji na Produkt ustalonych poniżej („Okres ograniczonej gwarancji na produkt”) jeśli będą  używane i serwisowane zgodnie z instrukcją obsługi lub inną dokumentacją dostarczoną kupującemu w momencie zakupu (lub okresowo zmienianą). Nie gwarantuje się, że produkty będą działać nieprzerwanie lub bez błędów, ani nie gwarantuje się, że wszystkie braki, błędy, wady lub niezgodności zostaną usunięte.
Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt nie obejmuje problemów wynikających: (a) z nieautoryzowanych przeróbek lub zmian w produkcie; (b) z korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi w tym z niewłaściwego używania interfejsu produktu; (c) z niewłaściwej obsługi; (d) z awarii innych produktów lub usług nie uzyskanych od Gwaranta lub nieobjętych obowiązującą gwarancją czy umową serwisową; (e) z niewłaściwego przechowywania; (f) z powodu zdarzeń losowych takich jak: ogień, woda, klęski żywiołowe lub inne katastrofy.

GWARANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KTÓRE WYSTĄPIĄ W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ KLIENTA INSTRUKCJI OBSŁUGI PRODUKTU INTELLINET NETWORK SOLUTIONS.

 

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Dowodem daty zakupu jest okazany przez Klienta dowód zakupu produktu lub dowód jego dostawy, na którym widnieje data transakcji. Klient może być zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu produktu jako warunku skorzystania z usługi gwarancyjnej. Klient ma prawo do serwisu gwarancyjnego zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego dokumentu, jeśli naprawa produktu Intellinet Network Solutions jest wymagana w okresie Ograniczonej Gwarancji na Produkt. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt obejmuje wyłącznie pierwotnego użytkownika końcowego, nabywcę produktu Intellinet Network Solutions i nie podlega przeniesieniu na nikogo, kto uzyska prawo własności do produktu Intellinet Network Solutions od pierwotnego nabywcy końcowego.

 

Tabela okresów gwarancji na produkty

Okresy gwarancji podane w tej tabeli zastępują okres gwarancji określony w instrukcji obsługi lub na opakowaniu produktu.

Typ produktu

Okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt

 

 

Aktywne produkty sieciowe

 

Przełączniki Ethernet i routery (w tym wentylatory wewnętrzne i zasilacze wewnętrzne, z wyłączeniem zasilaczy zewnętrznych)

Trzy (3) lata

Przełączniki KVM

Trzy (3) lata

Media konwertery

Trzy (3) lata

Karty i adaptery sieciowe

Trzy (3) lata

Serwery NAS

Trzy (3) lata

Kamery sieciowe IP (w tym akcesoria, z wyłączeniem zewnętrznych zasilaczy)

Trzy (3) lata

Urządzenia Powerline

Trzy (3) lata

Routery bezprzewodowe, punkty dostępowe i adaptery (w tym zewnętrzne zasilacze i akcesoria)

Trzy (3) lata

Wszystkie inne produkty (w tym wszystkie zewnętrzne zasilacze i akcesoria)

Trzy (3) lata

 

 

PPasywne produkty sieciowe

 

Kable sieciowe

Limited Lifetime - gwarancja wygasa po pięciu latach od zakończenia sprzedaży danego modelu produktu

Szafy i ramy Rack

Trzy (3) lata

Pasywne akcesoria sieciowe

Limited Lifetime - gwarancja wygasa po pięciu latach od zakończenia sprzedaży danego modelu produktu

 

WYKONYWANIE OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

Jeżeli wada produktu zostanie zidentyfikowana przez Gwaranta w okresie Ograniczonej Gwarancji na Produkt, jedynym obowiązkiem będzie bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwego produktu w okresie trwania gwarancji. Wszystkie wadliwe części lub produkty, które zostaną wymienione w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt stają się własnością Gwaranta a części zamienne lub zamienne produkty przechodzą przez pozostały okres Ograniczonej Gwarancji na Produkt jaki pozostał dla pierwotnie zakupionego produktu. Część zamienna lub zamienny produkt nie muszą być nowe ani nie muszą być tej samej marki, modelu lub partii; Gwarant może według własnego uznania wymienić wadliwy produkt (lub dowolną jego część) na jakikolwiek zregenerowany produkt lub część równoważną (lub lepszą) pod wszystkimi istotnymi względami w stosunku do wadliwego produktu lub części.